کمباین غلاتHMB Co Combine


1,250,000,000 تومان

49 در انبار

دارای تائیدیه نهایی از گروه آزمون ماشین های کشاورزی
مجموع ریزش و شکستگی دانه طبق گزارش گروه آزمون، کمتر 1%